Algemene Voorwaarden

Happy Little Things

 

Artikel 1 Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer via diens webshop;
 3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 4. Ondernemer: degene die producten en/of diensten op afstand aanbiedt aan consumenten;
 5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer:

De ondernemer is: Esmée

Bedrijfsnaam: Happy Little Things

Adres: Frans Halslaan 100, 2661 RX Bergschenhoek, Nederland

Email: Happylittlethings.nl@gmail.com

Webshop: www.happy-little-things.nl

KvK nr: 85016802

BTW nr: NL004034943B58

IBAN nr: NL58KNAB0775152730

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. De tekst van deze algemene voorwaarden is voor de consument zichtbaar en opvraagbaar via de webshop van de ondernemer.
 3. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 Het aanbod

 1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument het volgende duidelijk is:
 • De prijs, inclusief eventueel verschuldigde belastingen;
 • De eventuele kosten van verzending;
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.

 

Artikel 5 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van ondernemer aanvaardt -hetgeen geschiedt door een bestelling te plaatsen op de website van de ondernemer- en tevens voldoet aan de daarbij door de ondernemer gestelde voorwaarden. De ondernemer stuurt onverwijld na het tot stand komen van de overeenkomst een bevestiging van de overeenkomst aan de consument.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met zowel het product als de verpakking en het product niet gebruiken/dragen. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product compleet, in de originele staat en verpakking, aan de ondernemer retourneren volgens de door de ondernemer verstrekte instructies.
 3. Indien de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen per e-mail aan nl@gmail.com kenbaar te maken aan de ondernemer. Vervolgens dient de consument het product binnen 14 dagen te retourneren.
 4. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten voor terugzenden voor zijn rekening.
 5. Indien de consument gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht zal de ondernemer het voor het product betaalde bedrag binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen, onder de voorwaarde dat de ondernemer het product in originele staat heeft retour ontvangen. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument, is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
 • producten die door de ondernemer speciaal zijn gemaakt op verzoek van de consument;
 • producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn, bijvoorbeeld omdat ze de naam van de consument bevatten;
 • oorbellen waarvan de verzegeling is verbroken.

 

Artikel 7 Conformiteit

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst en aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen één maand na levering aan de ondernemer te worden gemeld via een e-mail naar nl@gmail.com. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking volgende de door de ondernemer verstrekte instructies.

 

Artikel 8 Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de bestellingen zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. De ondernemer zal de bestellingen zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bestelling vertraging ondervindt of indien een bestelling slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De consument heeft in dat geval recht de overeenkomst te ontbinden en de ondernemer zal het bedrag dat de consument betaald heeft terugbetalen.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij anders is overeengekomen.

In afwijking van het vorenstaande berust dit risico bij de consument indien er geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om de bestelling door de ondernemer via track & trace te laten verzenden.

 

Artikel 9 Betaling

Ondernemer hanteert de volgende betalingsmethoden:

 • Overboeking van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer dat vermeld staat op de bestelbevestiging onder vermelding van het bestelnummer.
 • Voldoening aan de het door de ondernemer per whatsapp verzonden betaalverzoek.

 

Artikel 10 Klachtenregeling

Eventuele klachten dienen door de consument aan de ondernemer duidelijk omschreven kenbaar te worden gemaakt per e-mail aan happylittlethings.nl@gmail.com.

De ondernemer zal binnen 14 dagen inhoudelijk op de klacht reageren en indien zij de klacht gegrond acht een passende oplossing aanbieden.

 

Artikel 11 Privacyverklaring

De ondernemer gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met de door de consument verstrekte gegevens. Deze gegevens zullen slechts intern worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en niet aan derden worden verstrekt.